OK ORION - Stjärnorna som lyser starkast

Årsmöte + Lunch + Träning = Sant

Söndag 29/1 har vi årsmöte i OK Orion. Vi börjar klockan 11 med träning för de som vill. Mellan 12 och 13 bjuder vi på lättare lunch och klocka 13 börjar årsmötet.

Föredragningslista till årsmötet finns här. För separat dokument hänvisas till Lennart Sohlin. Alla hjärtligt välkomna.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Tid Söndag den 29 januari 2017 kl 13.00
Plats Orionstugan Jämjö

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare, tillika ansvariga för att upprättande av röstlängd i händelse av begärd sluten votering.
6. Föregående årsmötesprotokoll.
7. Stadgeändringar
8. a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Årsredovisning/årsbokslut för det senaste räkenskapsåret.
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-samhets-/räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av medlemsavgifter, tävlingsavgifter och reseersättningar för det kommande budgetåret.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom-mande verksam¬hets-/räkenskapsåret.
13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
14. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år och sekreterare på två år;
b) en övrig ledamot i styrelsen för en tid av två år;
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
d) två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
f) Rösträtt Blekinge Orienteringsförbund.
15. Fastställande av indelning i kommittéer samt stödverksamhetens organisation.
16. Val av ledamöter i kommittéer och stödverksamheter.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande.


Inlagt av: Johan Swartz, 2017-01-27 22:33